Regulamin rekrutacji kandydatów

do Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej w Zakopanem

Podstawa Prawna :

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i przyjmowania uczniów do publicznych szkół i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2014 r. poz. 686)

– Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 ,poz. 2572, z późn. zm.)

– Statut Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych w Zakopanem

§ 1

1. Realizując cele i zadania statutowe Szkoła przeprowadza co roku postępowanie rekrutacyjne

dzieci i  młodzieży do klasy pierwszej.

2. Szkoła zapewnia wszystkim kandydatom równe i właściwe warunki przeprowadzania

badania przydatności.

3. Na stronie internetowej szkoły zamieszcza się informacje o:

a. terminie składania wniosków

b. wymaganych dokumentach

c. terminie i warunkach przeprowadzania badania przydatności kandydatów

d. warunkach nauki

e. dostępnych specjalnościach

f. obowiązkowych przedmiotach

g. godzinach pracy szkoły

4. Szkoła prowadzi rekrutację – dla kandydatów, którzy w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat –

do I klasy ośmioletniej szkoły podstawowej realizującej kształcenie artystyczne w tym:

  • program 6letniej szkoły muzycznej I stopnia,
  • rozszerzony program plastyki i wiedzy o sztuce
  • program autorski z literatury,
  • zajęcia teatralne, wiedza o regionie i massmedia
  • w klasach VII – VIII uczniowie realizują program artystyczny w zakresie wybranego kierunku: muzycznego, plastycznego lub literackiego

§ 2

1. Kandydaci do nauczania w POSA mogą składać wnioski o przyjęcie na następujące instrumenty: fortepian, wiolonczela, skrzypce, gitara, flet poprzeczny, klarnet, trąbka, akordeon.

2. Kandydaci do gry na instrumentach dętych są obowiązani rozeznać, czy nie mają przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia nauki. Za przeciwwskazania do gry na instrumentach dętych uważa się m.in.: poważne wady ortodontyczne, poważne choroby oczu (jaskra, choroby siatkówki, duża krótkowzroczność itp.) i inne.

§ 3

1. Wszyscy kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły składają wniosek. Do wniosku należy dołączyć:

a. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I stopnia wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

b. podpisane oświadczenia o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji.

2. Rekrutacja odbywa się w terminie od 01 marca do 30 maja.

3. W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki badania przydatności kandydatów w zakresie uzdolnień i predyspozycji muzycznych, plastycznych, a następnie – dojrzałości szkolnej.

4. W celu przeprowadzenia badania przydatności kandydatów Dyrektor szkoły powołuje spośród nauczycieli komisję rekrutacyjną, wyznacza jej przewodniczącego określa zadania członków komisji i ustala termin przeprowadzenia badania kandydatów.

5. Komisja rekrutacyjna zajmuje się w szczególności:

a. ustaleniem zakresu badania przydatności kandydatów

b. przeprowadzeniem sprawdzenia przydatności kandydatów

c. prowadzeniem dokumentacji z przebiegu badania przydatności kandydatów

d. opracowaniem protokołu z postępowania rekrutacyjnego

e. w terminie 7 dni od dnia zakończenia rekrutacji, podaniem w siedzibie szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły.

6. Badanie przydatności odbywa się do 30 maja roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne i obejmuje:

a. sprawdzenie uzdolnień muzycznych

b. sprawdzenie psychofizycznych predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.

7. Kandydat badany jest w dziedzinie :

a. słuchu wysokościowego

b. poczucia rytmu

d. pamięci muzycznej

e. uzdolnień plastycznych

f. dojrzałości szkolnej

8. Za przygotowanie zestawu ćwiczeń do przeprowadzenia badania przydatności kandydatów odpowiedzialny jest przewodniczący komisji kwalifikacyjnej.

9. Po każdej części badania przydatności komisja wpisuje do  protokołu uzyskaną przez kandydata liczbę punktów.

10. Ostateczną ocenę z badania przydatności ustala komisja z uwzględnieniem ocen cząstkowych.

11.Komisja posługuje się punktową skalą ocen od 0 do 2 – w badaniu uzdolnień muzycznych, skalą 1 do 6 – w badaniu uzdolnień plastycznych Test dojrzałości szkolnej jest punktowany wg osobnych kryteriów.

12. Komisja rekrutacyjna kwalifikuje do szkoły na wolne miejsca kandydata, który:

a. w wyniku badania przydatności muzycznej otrzymał ocenę wyższą niż 20 punktów

b. w wyniku badania uzdolnień plastycznych uzyskał co najmniej 4 punkty

c. osiągnął dojrzałość szkolną – wg kryteriów testu dojrzałości szkolnej

c. złożył wymagane dokumenty.

13. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego na drugim etapie brane są następujące kryteria w jednakowej wartości:

a. wielodzietność rodziny

b. niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

c. niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

d. niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

e. wychowywanie kandydata przez samotnego rodzica

f. objęcie kandydata pieczą zastępczą.

§ 4

1. Sprawdzenie predyspozycji wymienionych w § 3 ust. 7 polega na:

a. zaśpiewaniu bez akompaniamentu instrumentalnego dowolnej piosenki przygotowanej przez kandydata

b. powtarzaniu głosem dźwięków zagranych przez nauczyciela

c. zapamiętaniu i powtórzeniu głosem 2-taktowej melodii zagranej 1 raz przez nauczyciela oraz określeniu jej trybu (wesoła/smutna)

d. powtórzeniu rytmu 2-taktowego w metrum 4/4 zaprezentowanego przez nauczyciela

e. określenie ilości dźwięków we współbrzmieniu

f. oglądzie dłoni i postawy ciała kandydata,

g. wykonaniu pracy plastycznej na zadany temat

h. rozwiązaniu testu dojrzałości szkolnej, który ma na celu sprawdzenie umiejętności skupienia się na zadaniu, sprawdzenie sprawności manualnej ucznia, a także sprawdzenie dokonywania analizy i syntezy wyrazowej.

§ 5

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i nieprzyjętych do szkoły, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły.

2. Komisja rekrutacyjna sporządza w terminie do 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1. uzasadnienie zawierające przyczyny odmowy przyjęcia kandydata, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat otrzymał w postępowaniu rekrutacyjnym.

3. Rodzic kandydata może wnieść do Dyrektora Szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

§ 6

1. Dla kandydata ubiegającego się o przyjęcie do Szkoły do klasy wyższej niż pierwsza, a także w przypadku przechodzenia ucznia z innej publicznej szkoły w trakcie roku szkolnego albo w przypadku złożenia przez kandydata wniosku o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego przeprowadza się egzamin kwalifikacyjny w celu sprawdzenia, czy predyspozycje i poziom umiejętności kandydata odpowiadają programowi klasy, do której kandydat ma być przyjęty.

2. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szkołę możliwości przyjęcia kandydata.

3. Egzamin kwalifikacyjny jest przeprowadzany w terminie badania przydatności kandydatów a w przypadku przechodzenia ucznia z innej szkoły w ciągu roku szkolnego lub wniosku kandydata o przyjęcie do szkoły w trakcie roku szkolnego, termin egzaminu wyznaczany jest w terminie do 30 dni od daty złożenia wniosku przez kandydata.

4. Dyrektor Szkoły, na podstawie oceny predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata, podejmuje decyzję o przyjęciu kandydata.

5. W skład komisji kwalifikacyjnej przeprowadzającej egzamin kwalifikacyjny, wchodzą nauczyciele Szkoły. Do zadań komisji należy:

a. zawiadomienie kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego oraz poinformowanie go

o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu

b. sporządzenie protokołu przeprowadzonego egzaminu, zawierającego ocenę predyspozycji i poziomu umiejętności kandydata

c. przekazanie protokołu Dyrektorowi Szkoły.

6. Różnice programowe wynikające z realizacji przedmiotów określonych w szkolnych planach nauczania w danej szkole uczeń uzupełnia na warunkach ustalonych przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne.