Kwestionariusz kandydata do kl. I

1) Państwowej Ogólnokształcącej

Szkoły Artystycznej

2) Państwowej Szkoły Muzycznej I st.

 

1.  Imię i nazwisko kandydata …………………………………………………………………………..
2.  Dokładna data urodzenia …………………………………………………………………………….
3.  Miejsce urodzenia ………………………………………………………………………………………

4.  PESEL ………………………………………………………………………………………………………
5.  Aktualny adres zamieszkania ……………………………………………………………………….
6.  Adres zameldowania ……………………………………………………………………………………

7.  Telefon ……………………………………………………………………………………………………..
8.  Dane rodziców (prawnych opiekunów)
a.  Matka (imię i nazwisko) ………………………………………………………………………………
numer telefonu  …………………………………………
b.  Ojciec (imię i nazwisko) ……………………………………………………………………………..
numer telefonu  ………………………………………….
9. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia dziecka w szkole muzycznej lub artystycznej.

10.  Dla 6 latków wymagana jest opinia z  poradni psychologiczno-pedagogicznej

11.  Czy kandydat posiada w domu instrument muzyczny (jaki) ? …………………………..

12.  Czy kandydat posiada w domu dostęp do komputera ……………………………………..

Jeśli tak – to czy ze stałym dostępem do Internetu ? ………………………………………..

13.  Jaki instrument główny proponują rodzice dla dziecka ?…………………………………

 

Proszę o przyjęcie mojego syna – córki do I klasy

• Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

• Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zakopanem

• Filii Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Poroninie

(właściwe podkreślić)

 

Zapoznałem (-łam) się ze statutem szkoły i akceptuję je jako właściwe dla mojego dziecka (statut szkoły dostępny na stronie internetowej www.zpsa.edu.pl).

Zapoznałem (-łam) się z informacją na temat ochrony danych osobowych w procesie rekrutacji.

…………………………
( Podpis rodzica / opiekuna prawnego*)

* niepotrzebne skreślić

 

 

Badanie przydatności  odbędzie się:

– 26 kwietnia 2019 r. dla kandydatów do klasy pierwszej Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA)
– 20 maja 2019 r. dla kandydatów do klas pierwszych Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Zakopanem oraz filii PSM w Poroninie

Badanie przydatności polega na sprawdzeniu uzdolnień muzycznych i predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie – dla wszystkich kandydatów –  i obejmuje:
– zaśpiewanie przygotowanej piosenki,
– powtórzenie głosem pojedynczych dźwięków oraz fragmentu melodii,
– wyklaskanie podanego rytmu,
– odgadnięcie 1 dźwięku lub współbrzmienia

oraz dodatkowo dla POSA
– sprawdzenie uzdolnień plastycznych (praca rysunkowa),
–  test z dojrzałości szkolnej (sprawdzian gotowości dziecka do nauki)

 

Termin składania wniosku (kwestionariusza) – do 25 kwietnia 2019 – dla POSA

do 17 maja 2019 – dla PSM

Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będzie dostępna w sekretariacie szkoły  w ciągu 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatności.