ZESPÓŁ PAŃSTWOWYCH SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH

w Zakopanem, ul. Sienkiewicza 12

ogłasza

NABÓR

NA ROK SZKOLNY 2016/2017

do

 • Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej (POSA)

(9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum)

 • Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Mieczysława Karłowicza z Filią w Poroninie (PSM)

a) o sześcioletnim cyklu kształcenia (dział dziecięcy),

b) o czteroletnim cyklu kształcenia (dział młodzieżowy).

REGULAMIN

 1. O przyjęcie do szkoły mogą ubiegać się kandydaci:
 • w wieku od 6 lat – do POSA,
 • w wieku od 6 do 8 lat – do PSM (cykl 6-letni),
 • w wieku od 9 do 16 lat – do PSM (cykl 4-letni).
 1. W PSM I stopnia oprócz zajęć ogólnomuzycznych prowadzona jest nauka gry na: fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, flecie, klarnecie, saksofonie, trąbce, akordeonie oraz w zespołach instrumentalnych i wokalnych.
 1. W POSA w klasach I – VI realizowany jest program zajęć ogólnokształcących oraz zajęć artystycznych, w tym poziom kształcenia sześcioletniej szkoły muzycznej I stopnia wzbogacony o zajęcia: plastyka i wiedza o sztuce, zajęcia teatralne, taniec, warsztaty literackie, wiedza o regionie oraz massmedia.
 1. W klasach VII – IX ( gimnazjalnych ) POSA uczniowie mogą wybrać jeden z trzech kierunków: plastyczny, muzyczny lub literacki oprócz realizacji rozszerzonej oferty programowej z zajęć ogólnokształcących.

W załączniku nr. 1 szczegółowe informacje dla kandydatów ubiegających się o przyjęcie do VII klasy POSA odpowiadającej I klasie gimnazjum.

 1. Zgłoszenia (zapisy) do I klasy POSA przyjmowane są osobiście w sekretariacie szkoły do 20 kwietnia 2016 r. Zapisy do VII klasy POSA oraz do I klas PSM I stopnia są przyjmowane osobiście w sekretariacie szkoły do 13 maja 2016 r.
 1. Zgłoszenia dokonują rodzice (lub prawni opiekunowie kandydata), wypełniając kwestionariusz i uwzględniając wybór instrumentu.
 2. W POSA dopuszcza się przyjmowanie do klasy wyższej niż pierwsza, w tym do klasy VII odpowiadającej klasie I gimnazjum. Kandydaci do klas wyższych niż pierwsza w POSA do zgłoszenia dołączają kopię ostatniego świadectwa ze szkoły ogólnokształcącej, do której kandydat uczęszczał, oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.
 1. Dla kandydatów do PSM I st. i POSA w wieku 6-8 lat będą zorganizowane zajęcia umuzykalniające w terminie od 18 marca 2016 r. do 22 kwietnia 2016 r. (szczegółowy program w załączniku).

Ważne! Uczestnictwo w zajęciach nie jest obowiązkowe. Udział w zajęciach nie gwarantuje przyjęcia do szkoły.

 1. Jedynym kryterium kwalifikacji kandydatów do PSM I st. i POSA jest wynik wstępnego badania uzdolnień, które prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora ZPSA. Obejmuje ono:
 • badanie słuchu muzycznego i poczucia rytmu,
 • badanie dojrzałości szkolnej (tylko dla kandydatów do POSA),
 • sprawdzian zdolności plastycznych (tylko dla kandydatów do POSA),
 • rozmowa z rodzicami (prawnymi opiekunami).
 1. Podczas badania słuchu muzycznego i poczucia rytmu każdy kandydat do pierwszej klasy otrzymuje następujące zadania:
 • wykonanie wcześniej przygotowanej dowolnej piosenki,
 • powtórzenie głosem krótkich ćwiczeń melodycznych zagranych przez nauczyciela na fortepianie,
 • powtórzenie za pomocą klaskania ćwiczeń rytmicznych,
 • zadanie dotyczące badanie słuchu harmonicznego.
 1. Badanie dojrzałości ma na celu sprawdzenie umiejętności skupienia się na zadaniu, rozwój manualny ucznia, analizę i syntezę wyrazową. Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.
 1. Badanie wstępne jest bezpłatne i odbędzie się:
 • dla kandydatów do klasy pierwszej POSA w dniu 26 kwietnia 2016 r.,
 • dla kandydatów do PSM I st. w dniu 17 maja 2016 r.
 • dla kandydatów do VII klasy POSA w dniu 24 maja 2016 r.
 1. Dyrekcja ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w postaci:
 • listy osób przyjętych,
 • listy rezerwowej.

Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do ZPSA mogą zapoznać się ze statutem szkoły, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.zpsa.edu.pl oraz z regulaminem Rady Rodziców.

W załączniku szczegółowy harmonogram zajęć umuzykalniających: „Zajęcia dla kandydatów do ZPSA”.