ZASADY REKRUTACJI

DO

Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły Artystycznej

(9 letnia szkoła odpowiadająca 6 klasom szkoły podstawowej i 3 klasom gimnazjum)

O przyjęcie do szkoły mogą się ubiegać kandydaci w wieku od 6-ciu lat

W POSA dopuszcza się przyjmowanie do klasy wyższej niż pierwsza, w tym do klasy VII odpowiadającej klasie I gimnazjum .

W klasach szkoły podstawowej obok zajęć ogólnokształcących i nauki gry na instrumentach (fortepianie, skrzypcach, wiolonczeli, gitarze, akordeonie, flecie – na poziomie PSM I st.), odbywają się zajęcia plastyczne ( program rozszerzony), literackie, teatralne, taneczne, informatyczne, językowe oraz wiedzy o regionie i in.

W klasach gimnazjalnych POSA uczniowie mogą wybrać jeden z trzech wydziałów – plastyczny, muzyczny (wymagane ukończenie PSM I st.) lub literacki – prócz realizacji rozszerzonej oferty programowej z zajęć ogólnokształcących.

Zgłoszenia (zapisy) są przyjmowane osobiście w sekretariacie szkoły do 30 kwietnia 2014. Zgłoszenia dokonują rodzice (lub prawni opiekunowie kandydata) wypełniając kwestionariusz i uwzględniając wybór instrumentu ( dla uczniów ubiegających się o przyjęcie do szkoły podstawowej) lub kierunku artystycznego (fakultetu) – dla kandydatów na poziomie klas gimnazjalnych

Kandydaci do klas wyższych niż pierwsza w POSA do zgłoszenia  dołączają  kopię ostatniego świadectwa ze szkoły ogólnokształcącej, do której kandydat uczęszczał  oraz zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia.

Dla kandydatów w wieku 6 lat będą zorganizowane płatne zajęcia przygotowawcze umuzykalniające w terminie 25 marca 2014 do 13 maja 2014 – szczegółowy terminarz w załączniku.

Uczestnictwo w kursie nie jest obowiązkowe. Udział w zajęciach nie gwarantuje przyjęcia do Szkoły.

Jedynym kryterium kwalifikacji kandydatów do POSA jest wynik wstępnego badania uzdolnień, które prowadzi Komisja Rekrutacyjna, powołana przez Dyrektora.

Obejmuje ono – badanie słuchu i poczucia rytmu, badanie dojrzałości szkolnej, sprawdzian zdolności plastycznych, rozmowa z rodzicami /prawnymi opiekunami/

Rodzice dzieci 6-cioletnich ubiegających się o przyjęcie do pierwszej klasy, proszeni są o dostarczenie opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Podczas badania słuchu i poczucia rytmu każdy kandydat do klasy pierwszej otrzymuje następujące zadania:

  • wykonanie wcześniej przygotowanej dowolnej piosenki
  • powtórzenie głosem krótkich ćwiczeń melodycznych, zagranych przez nauczyciela na fortepianie
  • powtórzenie za pomocą klaskania ćwiczeń rytmicznych
  • zadanie dotyczące badania słuchu harmonicznego

Badanie dojrzałości ma na celu sprawdzenie umiejętności skupiania się na zadaniu, rozwój manualny ucznia, analizę i syntezę wyrazową.

Stopień trudności zadań jest jednakowy dla wszystkich kandydatów na ten sam cykl kształcenia.

O ostatecznym kształcie listy przyjętych może decydować ograniczona liczba miejsc.

Badanie wstępne jest bezpłatne. Odbędzie się w budynku Zespołu Państwowych Szkół Artystycznych (ul. Sienkiewicza 12) –  14 i 21 maja 2014

Dyrekcja ogłasza wyniki egzaminu wstępnego w postaci

  • listy osób przyjętych
  • listy rezerwowej

Rodzice uczniów ubiegających się o przyjęcie do POSA mogą zapoznać się ze Statutem Szkoły, który jest zamieszczony na stronie internetowej www.zpsa.edu.pl

oraz z regulaminem Rady Rodziców POSA.